Statuten

Dit zijn de voorlopige statuten

TITEL I : NAAM, ZETEL, DUUR en DOEL van de vereniging

Artikel 1: Naam

De vereniging draagt als naam ANTIPESTTEAM. ( APT) In haar betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting APT.

Artikel 2: Zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd bij de voorzitter

Artikel 3: Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden volgens de wettelijke beschikkingen en op beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 4: Doel en middelen
4.1
. De vereniging heeft tot algemeen doel het bevorderen of zelf organiseren en coördineren van hulpverlenende, dienstverlenende en vormende activiteiten die gericht zijn op het voorkomen, verminderen, signaleren en oplossen van het pesten in alle geledingen van de samenleving.
4.2. Het hoofddoel van de vereniging spitst zich toe op de pestproblematiek op school:
a. binnen het onderwijs in Vlaanderen bewerkstelligen dat er een ombudsdienst komt in het kader van de pestproblematiek en de agressie tegen leerlingen en leerkrachten op school.
b. de gedupeerden van elke vorm van pesterijen en geweld op school te ondersteunen en te begeleiden, maatregelen en technieken uit te werken om alle vormen van pesterijen, geweld, discriminatie en machtsmisbruik te detecteren, te voorkomen, ondersteunend werk te verrichten om lacunes in de wet te helpen opvullen, maatregelen te nemen om pesterijen uit de taboesfeer te halen.
c. het ontwikkelen van de ombudsfunctie in het ondersteunen, aankaarten bij instanties, instellingen, organisaties van de door de Raad van Beheer vrij te bepalen individuele dossiers inzake pesten op school, het organiseren van zelfhulpgroepen, individuele begeleiding, workshops, opleiding, uitgeven van publicaties. Deze opsomming is geenszins beperkend.
4.3 De vereniging kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot verwezenlijking van haar doelstellingen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen. Kortom, alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. Deze opsomming is niet limitatief. In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

TITEL II : WERKENDE en NIET-WERKENDE LEDEN

Artikel 5: Lid van de vereniging is

De vereniging groepeert alle mensen die op de een of andere wijze betrokken zijn bij pesterijen, al dan niet als slachtoffer en die willen meewerken om op legale wijze aan dergelijke praktijken een einde te maken.

Artikel 6: Soorten leden
De vereniging heeft werkende, niet-werkende, steunende en ereleden. Het aantal leden mag niet minder dan drie bedragen. Alle leden zijn gehouden een door de Algemene Vergadering vastgestelde jaarlijks lidmaatschapsbijdrage te betalen.
Alle werkende en niet-werkende leden zijn gehouden de intentieverklaring zoals bedoeld in artikel 31 vastgelegd in het huishoudelijk reglement te ondertekenen.

Artikel 7: Werkend lid
Zijn werkend lid:
de oprichters, voor zover zij binnen de vereniging actief blijven.
fysieke personen die door de Raad van Beheer aanvaard worden.

Artikel 8: Steunend lid
Is steunend lid: eenieder, hetzij een fysieke of juridische persoon, die door de Raad van Beheer aanvaard wordt.

Artikel 9: Erelid
Ereleden zijn de leden die de vereniging geldelijk en/of moreel steunen.

Artikel 10: Niet-werkende leden
Andere personen die toegetreden zijn volgens artikel 6 van deze statuten zijn niet-werkende leden van de vereniging. Ook zij betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 11: Lidmaatschapsgelden
Jaarlijks bepaalt de Algemene Vergadering de in artikel 6 bedoelde lidmaatschapsbijdragen.
Voor het startjaar is deze bijdrage voor alle leden bepaald op minimaal 30,00 euro.

Artikel 12: Niet terugbaalbare lidgelden
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. De betaalde bijdrage is niet terugvorderbaar. Elke bijeenkomst van de vereniging, buiten de Raad van Beheer, is vrij toegankelijk voor elk lid. De Raad van Beheer kan van deze regeling afwijken.

Artikel 13: Aanvaarden lidmaatschap
De Raad van Beheer beslist over het aanvaarden van het lid. Het lidmaatschap wordt bepaald zoals vastgelegd in artikel 6 en artikel 31 in het huishoudelijk reglement.

Artikel 14: Ontslag leden
Het lidmaatschap kan eindigen door opzegging vanwege het lid, door overlijden ofwel door uitsluiting. De uitsluiting van een lid wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. Een lid dat zijn bijdrage niet betaald heeft op datum van de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering is ontslagnemend (zie huishoudelijk reglement).

Artikel 15: Rechten ontleend aan het lidmaatschap
Leden zowel als ex-leden, inclusief hun nabestaanden, kunnen geen enkel recht doen gelden op het patrimonium van de vereniging.

TITEL III : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16: Samenstelling
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Beheer. Bij diens afwezigheid zal de vergadering voorgezeten worden door een beheerder die de voorzitter heeft aangewezen. Bij afwezigheid van de voorzitter of diens aangeduide vervanger leidt de oudste van de aanwezige werkende leden de vergadering. Andere leden zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 mogen aanwezig zijn op de Algemene Vergadering doch hebben geen stemrecht.

Artikel 17: Vergaderfrequentie
De Algemene Vergadering komt samen telkens het belang van de vereniging zulks vereist en minimaal één keer per jaar. Tot deze samenkomst wordt elektronisch opgeroepen of bij ontstentenis hiervan via een brief door de Raad van Beheer minimaal acht dagen voor de datum van samenkomst. De Algemene Vergadering heeft jaarlijks ten laatste plaats op de laatste vrijdag van januari.

Artikel 18: Stemmen
Elk werkend lid heeft in geval van aanwezigheid één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten. De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen, behalve in die gevallen waar daarin anders is voorzien door de Wet. In geval van staking van stemming beslist de voorzitter. Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld, dat voor alle leden ter inzage beschikbaar is op de zetel.

Artikel 19: Bevoegdheid
De Algemene Vergadering is bevoegd inzake: Het wijzigen van de statuten (zie artikel 27). Het benoemen en afzetten van beheerders. Het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen. Alle beslissingen die de machten van de Raad van Beheer te boven gaan. Vrijwillige ontbinding van de vereniging. Alle andere bevoegdheden komen toe aan de Raad van Beheer.


TITEL IV : RAAD van BEHEER

Artikel 20: Samenstelling

De Raad van Beheer bestaat enkel uit werkende leden. De beheerders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering. Het aantal beheerders is onbeperkt. De zittende Raad van Beheer bepaalt met goedkeuring van de Algemene Vergadering het aantal beheerders. In principe wordt een beheerder voor drie jaar benoemd. Wanneer een mandaat vroegtijdig openvalt, zal de Algemene Vergadering een plaatsvervanger benoemen voor de resterende duur van het oorspronkelijke mandaat. De leden van de Raad van Beheer kiezen de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Artikel 21: Bevoegdheid en behandeling stukken
21.1 De Raad van Beheer bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Ten behoeve van de uitvoering van haar beslissingen kan de Raad van Beheer een volmacht verlenen aan één beheerder of zelfs aan een derde.
21.2 Geschreven stukken in naam van de vereniging of waarin de vereniging wordt vermeld moeten door minimaal twee beheerders ondertekend worden. Een kopie moet altijd overgemaakt moeten aan het secretariaat.
21.3 Voor het hun betreffend specifiek werkterrein bepaald door de Raad van Beheer kunnen de beheerders om praktische redenen stukken versturen zonder mede-ondertekening zoals bedoeld in artikel 21.2. Een kopie moet binnen de week aan het secretariaat overgemaakt worden.
21.4 De secretaris van de vereniging legt zijn stukken steeds voor aan de voorzitter of zijn vervanger. Een kopie moet binnen de week overgemaakt aan het secretariaat.
21.5 De voorzitter wordt geacht in het kader van geschreven stukken autonoom te kunnen optreden als vertegenwoordiger van de vereniging.
Een kopie moet binnen de week overgemaakt aan het secretariaat.
21.6 De Raad van Beheer heeft de bevoegdheid een Dagelijks Bestuur aan te stellen. De wijze van aanstelling en werkwijze van het Dagelijks bestuur wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Artikel 22: Overdraagbaar bestuur
De Raad van Beheer mag het Dagelijks Bestuur van de vereniging, alsook het gebruik van de daartoe benodigde handtekening, overdragen aan een Afgevaardigde Beheerder, eventueel gekozen buiten hun eigen leden.

Artikel 23: Instellen rechtsvorderingen
Alle rechtsvorderingen worden ingesteld door en verdedigd in naam van de vereniging door de voorzitter.

Artikel 24: Vergaderfrequentie
De Raad van Beheer komt minimaal één keer per kwartaal of op vraag van drie bestuursleden samen. De uitnodigingen worden, samen met de agenda, acht dagen op voorhand verstuurd. Elk lid van de Raad van Beheer kan een agendapunt toevoegen. De Raad van Beheer beslist of dit agendapunt nog op dezelfde samenkomst behandeld wordt met een gewone meerderheid of op de agenda van de volgende samenkomst geplaatst wordt.

Artikel 25: Besluitvorming De besluiten van de Raad van Beheer worden bij gewone meerderheid genomen. Om tot besluitvorming te komen moeten er minstens de helft plus één beheerders aanwezig zijn.Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.De besluiten van de Raad van Beheer worden door de secretaris van de vergadering genotuleerd en, na goedkeuring door de Raad van Beheer, gevoegd in het register van notulen en besluiten, dat op de zetel van de vereniging door de leden kan geraadpleegd worden. Elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekening enbij vroegtijdige ontslagname van een lid van de Raad van Beheer moet er kwijting gegeven worden aan de Algemene Vergadering. De beheerraad is bevoegd om beslissingen te nemen in alle niet voorziene situaties.

TITEL V : BEGROTING en REKENING

Artikel 26: Begroting en rekening

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. De Raad van Beheer bereidt de begroting en de rekeningen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. De jaarrekening wordt gecertificeerd door een aangeduide persoon. Het eerste werkjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2004.


TITEL VI : WIJZIGEN VAN STATUTEN

Artikel 27: Wijziging

Alleen de Algemene Vergadering kan de statuten wijzigen. Tot wijziging van deze statuten kan slechts besloten worden indien die wijziging op de oproeping is vermeld en indien tweederde van de werkende leden aanwezig is. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de beschrijving in artikel 17, die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. Voor elke statutenwijziging is bovendien de goedkeuring van een tweederde meerderheid van de aanwezige leden vereist tenzij voor de wijziging van de doelstellingen van de vereniging (artikel 4), waarvoor de unanimiteit vereist is.


TITEL VII : ONTBINDING en VEREFFENING van de vereniging

Artikel 28: Ontbinding

Om over te gaan tot de ontbinding van de vereniging gelden dezelfde regels als voor de statutenwijziging, zoals omschreven in artikel 19.

Artikel 29: Vereffening
In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene Vergadering een of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheden en de vereffeningvoorwaarden.

Artikel 30: Overdracht
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een of meer Vlaamse organisaties waarvan het doel zo nauw mogelijk bij dat van de vereniging aansluit.


TITEL VIII : HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 31: Huishoudelijk Reglement
In aanvulling op deze statuten zal de vereniging een huishoudelijk reglement opstellen, met hierin de intentieverklaring die alle leden dienen te onderschrijven als een van de voorwaarden tot het bekomen van het lidmaatschap (zie ook artikel 6).


Deze statuten werden op …… 2004 door de Raad van Beheer samengesteld en werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Publicatie: datum N. nummer
Nummer van de vereniging: