PersberichtenPersbericht van 30 augustus 2004“Een schooljaar ZONDER geweld, pesterijen, discriminatie, racisme, machtsmisbruik,…”
Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 30 augustus 2004 door ‘het anti-pest-TEAM-op-school’.

1.Wie of wat is ‘het ANTIPESTTEAM?

Het ‘ ANTIPESTTEAM" is een vreedzame en positief geïnspireerde actiegroep bestaande uit tientallen enthousiaste ouders van gepeste en/of gediscrimineerde leerlingen of studenten, gepeste en/of uitgerangeerde leerkrachten en andere personeelsleden uit het Vlaamse onderwijs die belangeloos de handen in elkaar hebben geslagen om op de meest constructieve manier aandacht te vragen voor ernstige problemen en dramatische toestanden waarmee het onderwijs in Vlaanderen te kampen heeft.

Binnen onze actiegroep bevinden zich ook enkele preventieadviseurs, een gewezen inspecteur en sinds enkele maanden ook twee juristen die ons met raad en daad willen bijstaan en adviseren. De leden en sympathisanten van ‘het anti-pest-TEAM-op-school’ komen uit alle Vlaamse provincies en uit alle bestaande onderwijsnetten. Onze actiegroep is a-politiek, maar absoluut niet anti-politiek! Onze actiegroep wil tot een duurzame oplossing komen (OMBUDSDIENST) d.m.v. dialoog en overleg met ondermeer de verschillende onderwijskoepels, het kabinet van de minister van Onderwijs en in het bijzonder met onze Vlaamse parlementsleden en hun politieke fractie.

Onze hoofdbetrachting is dan ook de oprichting van een neutrale en objectieve ombudsdienst met verregaande onderzoeksbevoegdheid en dit voor alle Vlaamse onderwijsnetten. Bovendien willen we voorstellen en alternatieven aanreiken om tot een aangenamer onderwijs te komen. Van dat standpunt uit hebben we een pest-detectie-plan ontworpen, waarvan we de werking reeds tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement uiteengezet hebben via een powerpoint-voorstelling.

Zie ook onze nagelnieuwe website www.antipestteam.be

2. Algemene ledenvergadering, goedkeuring van de statuten voor de vzw en voorstelling van de website: www.antipestteam.be

Zaterdag 28/08/2004 hield ‘het anti-pest-TEAM-op-school’ de actiegroep die zowat twee jaar geleden werd opgericht door Marc Van Roosbroeck, Hilde Goossens en Lea Suetens haar eerste algemene ledenvergadering. De bestuursfuncties werden ingevuld en de statuten i.v.m. de oprichting van een VZW werden goedgekeurd.

De hoofddoelstelling van onze actiegroep is om via de derde hoorzitting in het Vlaams parlement te zorgen voor een neutrale ombudsdienst met verregaande onderzoeksbevoegdheid voor alle Vlaamse onderwijsnetten en dit zowel voor leerlingen, studenten, ouders, leerkrachten, e.a. personeelsleden EN het laten onderzoeken tot op het bot van een dertigtal schrijnende dossiers door een parlementaire onderzoekscommissie of door een externe audit. Tot slot werd de website www.antipestteam.be officieel voorgesteld. Nadien genoten de zowat 60 aanwezige leden en sympathisanten met volle teugen van een barbecue.

3. Waarom opnieuw – voor de TWEEDE maal – een massale petitieactie met 22.222 handtekeningen voor een DERDE hoorzitting in het Vlaams Parlement?

Op onze website www.antipestteam.be’ onder de rubriek ‘Hoorzittingen’ vindt u het volledige verslag van de twee hoorzittingen in het Vlaams Parlement dd 27 januari 2004 en dd 5 februari 2004. Tijdens deze twee hoorzittingen deed onze actiegroep een oproep aan onze Vlaamse Parlementsleden om te komen tot een juridisch bevoegde ombudsdienst EN om een parlementaire onderzoekscommissie een dertigtal schrijnende dossiers te laten onderzoeken tot op het bot!
Op pagina 66 van dit verslag leest u in de conclusies van de commissie echter: “een ombudsdienst met juridische bevoegdheden voorbij gaat aan de opdracht van een ombudsdienst en in conflict kan komen te staan met de rechterlijke procedures.” EN “de huidige legislatuur ten einde loopt waardoor niet voldoende tijd rest om nog voor de verkiezingen van 13 juni 2004 tot een daadwerkelijk afdoende oplossing voor de pestproblematiek in het onderwijs te komen.Over onze vraag naar een parlementaire onderzoekscommissie die een dertigtal schrijnende dossiers zou onderzoeken tot op het bot vonden we helaas geen woord terug in de conclusies van de Commissie Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid …

Na ruim overleg binnen onze actiegroep en na deskundig juridisch advies te hebben ingewonnen, werd er besloten om na de verkiezingen van 13 juni 2004 aan een nieuwe massale petitieactie te beginnen voor een DERDE hoorzitting in het Vlaams Parlement.

Onze wensen, verlangens of eisen zijn ditmaal erg duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd:

I. Een ombudsdienst met verregaande onderzoeksbevoegdheid i.p.v. een juridisch bevoegde ombudsdienst.

II. Een parlementaire onderzoekscommissie die een dertigtal schrijnende dossiers tot op het bot dient te onderzoeken.

III. We vonden het bovendien ook opportuun om een nieuwe petitieactie te organiseren ten behoeve van de nieuw verkozen Vlaamse parlementsleden in de Commissie Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid. Aan nieuwe schrijnende verhalen geen gebrek … Zie verder punt 5.

IV. Als gevolg van een aantal geweldplegingen die zich het voorbije schooljaar hebben voorgedaan in ondermeer het Terra College Den Haag (NL) , KTA ‘De Wijzer’ Genk, Cedo Gent, SISO II Antwerpen, Hoger Instituut voor Joodse Wetenschappen te Wilrijk, … hebben wij gemeend om ook aandacht te moeten vragen voor het toenemend ‘GEWELD’ in onze scholen.

3. Voor de TWEEDE maal een petitieactie met méér dan 22.222 handtekeningen EN een enquête.

‘Het anti-pest-TEAM-op-school’ verzamelde inderdaad voor de TWEEDE maal – in minder dan één maand tijd - méér dan 22.222 handtekeningen TEGEN geweld, pesterijen, discriminatie, racisme, machtsmisbruik, antisemitisme, … in Vlaamse scholen en VOOR een DERDE hoorzitting in het Vlaams parlement i.v.m. de oprichting van een Vlaamse ombudsdienst met verregaande onderzoeksbevoegdheid voor ALLE Vlaamse onderwijsnetten en dit zowel ten bate van leerlingen, studenten, ouders, leerkrachten en alle andere personeelsleden in het onderwijs EN de installatie van een parlementaire onderzoekscommissie.

Onze acties vonden plaats op Rock Werchter, de Gentse Feesten, het Sfinksfestival in Boechout, de Hasseltse Grote Markt en de Schuttersfeesten in Opglabbeek.

Buiten onze petitieactie hielden we ook een grootscheepse enquête bij de Vlaamse schoolbevolking i.v.m. GEWELD, PESTERIJEN, agressie, racisme, antisemitisme, discriminatie, wantoestanden en machtsmisbruik in het Vlaams onderwijs.

Onze doelstelling om 2500 enquêteformulieren te laten invullen is een feit. Op 29/08/2004 om 14.00 uur waren er 2.541 antwoorden in ons bezit. Dit is in ruime mate de verdienste van onze webmaster die gans de enquête heeft gecoördineerd. Tijdens onze petitieactie namen we regelmatig de tijd om ongeveer 1 op 10 personen te ondervragen in verband met: pestgedrag, geweld, discriminatie, …op school en hun ervaringen daaromtrent.

Bovendien deden wij een e-mailing naar vrienden en kennissen met de vraag de formulieren via onze website door te sturen en daarna op hun beurt ook hun vrienden en kennissen de formulieren te bezorgen. Zo kregen we een kettingreactie van antwoorden vanuit de verste uithoeken van Vlaanderen en zelfs vanuit Nederland.

Om nog vlugger ons vooropgestelde aantal te bekomen deden onze medewerkers nog extra inspanningen door individueel of in kleine groepjes op pad te gaan. Ook werden personen telefonisch gecontacteerd om mee te werken aan onze enquête. Enquêteformulieren werden ook in krantenwinkels, bij de slager en bij de bakkers gelegd. Kortom alle beschikbare middelen werden aangewend om aan ons vooropgestelde aantal te geraken.

Onze enquête heeft echter niet de pretentie om wetenschappelijk te zijn, daarvoor was ondermeer ons publiek te heterogeen. Ook hadden wij de indruk dat op festivals én in de vakantie begrijpelijk liever niet aan school werd gedacht …maar het leverde ons toch wel wat nuttige gegevens op:

Geweld en pestgedrag komt voor in alle Vlaamse onderwijsnetten. Het percentage gepeste kinderen ligt zondermeer erg hoog (39 %). Meisjes worden meer gepest dan jongens. Heel wat leerkrachten klagen over hun negatieve ervaringen met collega’s.Voornamelijk jongens uit het middelbaar onderwijs schrikken er niet voor terug om ons te vertellen dat ze geweld en pesten ‘cool’ vinden en er ook aan deelnemen.(19 %)Zowat de helft (47 %) antwoordde positief op de vraag of men in zijn/haar school een of meerdere initiatieven genomen had of een of meerdere projecten had georganiseerd teneinde GEWELD, pesterijen, agressie, discriminatie, … te voorkomen of terug te dringen.
Op de vraag of er méér faciliteiten, méér middelen en méér aandacht zou moeten besteed worden aan hoogbegaafden, aan minder begaafden, aan leerlingen en studenten die lijden aan dyslexie, aan dyscalculie, aan dysfasie, … aan andersvalide leerlingen en aan de opvoeders en leerkrachten van deze groep leerlingen en studenten was er een positieve eensgezindheid: 73%
Opmerkelijk was wel dat 76 % van de door ons ondervraagde personen gewonnen waren voor een mandaat van 5 jaar voor de directeur/beheerder, 16 % had geen mening..
Zowat 86 % van de ondervraagde personen vond de oprichting van een ombudsdienst een goede zaak.
Opvallend was ook dat de meeste leerlingen en studenten vragende partij zijn om méér lichamelijke opvoeding, zwemmen en sport op school te kunnen beoefenen: 78 % pro, 11 % contra en 11 % had geen mening.
In procenten namen 17 % mannen, 21 % vrouwen, 41 % jongens en 21 % meisjes deel of 11 % leerlingen, 43 % studenten, 26 % ouders en 20 % onderwijzend personeel.

Ook kregen we een aantal erg leuke tips, ideeën en reacties aangereikt:

‘Ik wil dat pesten heel rap wordt opgelost want ik word zelf gepest’ (meisje van 10)
‘Alle klachten die binnenkomen, zo klein ze ook zijn, moeten onderzocht worden. Ze moeten ernstig genomen worden. De gepeste leerlingen moeten voelen dat er iemand achter hen staat en dat ze vooral met iemand kunnen praten
.’ (een moeder)

‘ … Bovendien doet de directeur niets om dit probleem aan te pakken. De directeur moet ook ontslagen kunnen worden.’ (een lerares)

‘Graag een gratis 0800 nummer waar je met klachten terecht kan zoals bij de kinder- en jongerentelefoon, maar daar kunnen ze helaas alleen maar luisteren!’ (een ouder)

“Strengere scholen en meer toezicht. In mijn tijd gebeurde dat allemaal niet. ’ (een vader)

4.Pro-actieve maatregelen tegen geweld en pesterijen opgesteld door de preventieadviseurs binnen ANTIPESTTEAM en enkele deskundigen o.a. Bob van der Meer, Maureen Luyens, e.a.

Samen met enkele preventieadviseurs uit onze actiegroep en met de hulp van enkele andere binnen- en buitenlandse deskundigen hebben wij op basis van de getuigenissen van een aanzienlijk aantal slachtoffers van geweld, pesterijen, … een lijst met pro-actieve maatregelen ter voorkoming van geweld, pesterijen, discriminatie, racisme, machtsmisbruik, … opgesteld.

Enkele voorbeelden van pro-actieve maatregelen:

Een eerste maatregel die ons door meerdere personen werd gemeld was het belang van met zijn allen te streven naar een goede sfeer op school (op het werk). Hiermee wordt ondermeer bedoeld dat communiceren over het te voeren beleid in de school en inspraak in verband met bepaalde thema’s als zeer belangrijk kan worden beschouwd.
Betrek of sensibiliseer alle personeelsleden bij de besluitvorming. Toon respect voor je medemens!
Het creëren van een ‘open praatcultuur’ in de school is eveneens van onschatbare waarde, d.w.z. dat het bespreekbaar stellen van ‘alle’ onderwerpen binnen het team als zeer belangrijk wordt aanzien. Kortom (terug) ‘leren’ luisteren en (terug) ‘leren’ praten met mekaar kan als een uiterst belangrijke pro-actieve maatregel gesteld worden en is bovendien van onschatbare waarde teneinde problemen of misverstanden te voorkomen. Vaak vinden conflictsituaties immers hun oorsprong in banale misverstanden of als gevolg van kleine incidenten.
Ook het maken van duidelijke afspraken zowel met de hiërarchische lijn als binnen het team behoort bij de hoger vermelde pro-actieve maatregelen. Ideaal zou zijn dat deze afspraken zouden worden opgenomen in het verslag dat als proces-verbaal wordt opgemaakt van de bewuste personeelsvergadering.
Een personeelsvergadering bij het begin van het schooljaar die enkel en alleen gewijd wordt aan ‘goede afspraken’ en het welbevinden van alle personeelsleden op school lijkt ons andermaal een stap in de goede richting. Niemand zal een dergelijke personeelsvergadering als ‘tijdverlies’ beschouwen, doch eerder als zeer nuttig beschouwen.
Aan de directieleden, de coördinatoren, de beheerders, … wordt uitdrukkelijk gevraagd om steeds een luisterend oor te bieden aan personeelsleden of studenten met een probleem. Een drukke agenda moet ondergeschikt kunnen gemaakt worden aan menselijke problemen. Het slachtoffer moet het gevoel hebben dat met hem / haar rekening wordt gehouden, dat zijn / haar probleem als ernstig wordt beschouwd.

- Een volgende belangrijke pro-actieve maatregel is de absolute vereiste dat alle personeelsleden, maar ook alle ouders, leerlingen en studenten, binnen de school zouden worden geïnformeerd over wie de interne en de externe vertrouwenspersoon is en hoe zij hem / haar kunnen contacteren. In heel wat gevallen blijken onze getuigen zelfs over deze essentiële informatie niet te beschikken.
5. Tot slot een aantal compleet nieuwe schrijnende dossiers met voorgelegde bewijsstukken:

-Een vast benoemde leraar die aan zijn directie 60 euro dient te betalen om zijn dossier te kunnen inkijken en 80 euro per uur voor een onderhoud.(!) met de directeur.

-Een jonge vast benoemde lerares die na een zoveelste brutale uitval van haar directeur een zware astma-aanval kreeg en uiteindelijk vier dagen in een kunstmatige coma belandde.
-Een student die een B-attest kreeg en van de directie geen inzage in zijn proefwerken kreeg …

-Verder is er het opmerkelijk verhaal van één van onze leden in verband met een klacht met burgerlijke partijstelling met talrijke harde bewijzen i.v.m. ondermeer schriftvervalsing en verduistering van gelden. Hier weigerde de onderzoeksrechter enig onderzoek te doen, stellende dat 'dit niet noodzakelijk voorkomt om de waarheid aan het licht te brengen.' Helaas dit verhaal is geen unicum. Nog andere leden bezorgden ons een gelijkaardige reactie van een onderzoeksrechter.

6. Besluit:

Eind september – begin oktober 2004 zullen we onze 22.222 handtekeningen gaan overhandigen aan de nieuwe voorzitter van de commissie Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid in het Vlaams Parlement. Tijdens de maand september 2004 wordt een delegatie van onze actiegroep ‘het anti-pest-TEAM-op-school’ alvast ontvangen door een aantal prominente personen die oor hebben voor onze doelstellingen.In oktober zullen we ons pest-detectie-plan in de praktijk brengen in een aantal scholen en werken we verder aan ons boek met als titel ‘STOP geweld op school’.

Namens ANTIPESTTEAM

F. DAMS

Voorzitter 


 
 


Persbericht van 14 januari 2004


Perstekst in verband met persconferentie d.d. 14/01/2004 om 15.00 u n.a.v. succesvolle petitie TEGEN pesten op school en VOOR de oprichting van een anti-pest-OMBUDSDIENST.

Perstekst
i.v.m. petitie TEGEN pesten, wantoestanden, machtsmisbruik en discriminatie op school en VOOR de oprichting van een neutrale, objectieve maar in hoofdzaak juridisch bevoegde ombudsdienst voor alle netten van het Vlaamse onderwijs en dit zowel ten voordele van gepeste leerlingen, ten voordele van ouders die niet ernstig genomen worden als ze hun bezorgdheid komen uiten, ten voordele van gepeste leerkrachten en andere personeelsleden in de Vlaamse scholen en zelfs ten voordele van gepeste directeurs en inspecteurs.

22.222 handtekeningen (een getal om nooit meer te vergeten) dit is het buitengewoon schitterende resultaat dat bereikt werd in minder dan één maand (van 13/12/2003–12/01/2004) tijd. Dit is onmiskenbaar een ernstig signaal. Ik kan het niet beter formuleren dan de laatste zin in het artikel van ‘Het Belang van Limburg’ d.d. 12/01/04: “Dit is het bewijs dat veel mensen zwaar tillen aan het pestprobleem” !!!

Deze 22.222 handtekeningen – binnen één maand - is onmiskenbaar het resultaat van een voor mij nooit gezien enthousiasme, gedrevenheid en TEAMWORK van een groep gepeste leerkrachten en ouders van gepeste leerlingen die de handen in mekaar hebben geslagen. We mogen hierbij zeker niet de belangeloze medewerking van een groot aantal handelszaken en vooral de medewerking van meerdere journalisten (Stefan, Stefaan, Chris, Ilse, Dirk, Inge, …) niet vergeten. Een hele dikke PROFICIAT en 22.222 maal bedankt aan u allen. Sta me echter toe mijn bijzondere waardering uit te spreken voor André en Freddy, twee vaders die hun zoon hebben verloren als gevolg van pesterijen, machtsmisbruik, … en toch de moed hadden om met ons op stap te gaan !!!

Nu dat ik jullie het meest belangrijke nieuws reeds heb medegedeeld wil ik toch eerst en vooral even een aantal mensen verontschuldigen. Dat zijn in eerste instantie een groot aantal Vlaamse Parlementsleden en andere politici die vandaag om 16.00 uur verwacht werden om te stemmen in het Vlaams Parlement (ik som ze even op) maar ook een aantal andere personen die mij gevraagd hebben zich te willen verontschuldigen (ik som ze ook even op).

Om een hoorzitting te bekomen in het Vlaams Parlement heb je 15.000 handtekeningen nodig! Het is dank zij de pers dat ik enkele dagen na het verschijnen van mijn oproep in de krant en op televisie reeds op de steun van twintig enthousiaste medewerkers kon rekenen. Na een hele waslijst telefoongesprekken was ik aan 30 medewerkers en wat voor medewerkers. Eén persoon verzamelde met haar familie en vrienden maar liefst 5.000 handtekeningen, 3 anderen elk 2.000. In minder dan één maand tijd hebben wij er 22.222 verzameld!!!

Waarom ben ik nu gestart met de anti-pest-petitie-actie? Hiervoor zijn een aantal zeer duidelijke redenen.

Ten eerste is er het boek ‘De pest op school’. Hierin kan u lezen hoe we tot driemaal toe een aangetekend schrijven hebben verzonden aan de minister van onderwijs, mevrouw Marleen Vanderpoorten, met als vraag om een constructief en opbouwend gesprek te kunnen voeren in verband met de oprichting van een neutrale, onafhankelijke maar in hoofdzaak juridisch bevoegde ombudsdienst voor alle netten van het Vlaams onderwijs. Helaas we kregen geen enkele reactie vanwege onze minister. Mevrouw Vanderpoorten die ten andere hier vandaag ook werd uitgenodigd …
Op 4 december 2003 werd mevrouw de minister dan geïnterpelleerd over de inhoud van het boek ‘De pest op school’ door de Vlaamse Parlementsleden Luc Martens, Luc Van Nieuwenhuysen, Kris Van Dijck en Frans Ramon. Onze minister antwoordde: “Mijn standpunt is niet echt veranderd na het verschijnen van het boek.”

Een tweede reden voor onze anti-pest-petitie-actie is de zaak Jelle Spooren en Brian in de BSGO ‘De Wingerd’ te Overpelt. In verband met deze zaak die uitvoerig aan bod is gekomen in de pers (Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, Telefacts, Recht van Antwoord, …) heb ik belangeloos mijn diensten aangeboden aan de directie om als bemiddelaar op te treden in dit conflict. Ook hier werd ons geen kans gegeven voor een constructief en opbouwend gesprek.

Vanzelfsprekend heeft mijn gedrevenheid en doorzettingsvermogen ook te maken met de onheuse manier waarop zowel mijn collega Ivo als ikzelf zijn weggewerkt in de BSGO ‘De Wilg’ te Lint. Ik paste blijkbaar niet in het schoolteam wegens mijn te prestatiegerichte aanpak volgens de directrice. Ik citeer letterlijk uit mijn evaluatieverslag als vast benoemde leraar: ‘Je past niet in ons team, omdat je te prestatiegericht werkt.’
Ook wat er met mijn zoon Jan gebeurd is in het VTI te Zandhoven heeft mijn gedrevenheid tegen het machtsmisbruik van bepaalde leerkrachten en directies nog aangewakkerd. Ik voel me hoe dan ook sterk gesteund door mijn vrouw, onze kinderen en mijn ouders! Bij deze wil ik hen allen hartelijk bedanken!
Het deed mij dan ook deugd om tussen de vele e-mails met complimenten volgende mail te mogen ontvangen: “Een oneindige PROFICIAT voor de actie...22000 !!!! FANTASTISCH! Van harte ook proficiat aan uw vrouw en kinderen die aan uw zijde stonden...”

Ik wil hierbij nog opmerken dat de vzw Limits – waarvoor ik véél respect en bewondering heb en die schitterend werk leveren - Nota bene ook zij hebben een goed boek op de markt gebracht ‘Grenzen op het werk’- in beide gevallen heeft trachten te bemiddelen …maar dat ook de vzw Limits helaas niet opgewassen is tegen de almacht van bepaalde op macht beluste directies. Daar tegenover staat dat ik in mijn lange carrière wel met een aantal schitterende directies heb kunnen en mogen samenwerken. Dat leest u dan weer in ‘De pest op school’ pag. 119.

Ten slotte zijn het de bijzonder schrijnende getuigenissen én harde bewijsstukken waarover ik momenteel beschik in verband met het tweede boek dat ik momenteel aan het schrijven ben, namelijk over pesterijen, wantoestanden, machtsmisbruik en discriminatie waarvan in hoofdzaak leerlingen en hun ouders het slachtoffer zijn dat mij zo drijven in mijn niet aflatende strijd tegen pesten, machtsmisbruik, wantoestanden en discriminatie op school. Misschien moet ik zelfs mijn pestende directie een heel klein beetje ‘dankbaar’ zijn voor het feit dat ik met behoud van wedde zo mijn ding kan doen tegen alle vormen van onrecht in ons Vlaams onderwijs (sic).

Het schooljaar 2003-2004 wordt er één om niet vlug meer te vergeten. Ten eerste omwille van ‘De zaak Jelle Spooren en Brian in BSGO ‘De Wingerd’ te Overpelt’. Ten tweede omwille van het boek ‘De pest op school’. Aangezien alle goede zaken uit drie bestaat, dus ten derde omwille van de 22.222 handtekeningen tegen pesten, wantoestanden, machtsmisbruik en discriminatie in het Vlaams onderwijs. Ten vierde omwille van de hoorzitting in het Vlaams Parlement op 27/01/04. Ten vijfde omwille van het tweede boek dat er binnen afzienbare tijd aankomt en dat menigeen zal doen huiveren, … We kunnen zo nog wel een tijdje doorgaan, maar het absolute hoogtepunt moet ongetwijfeld de oprichting van DE OMBUDSDIENST worden, want daar gaan we beslist voor. Ik zou hier de titels van twee populaire liedjes willen citeren: “We zullen doorgaan” én “We zijn goed bezig”.
Er zullen ongetwijfeld nog een aantal spraakmakende maar in hoofdzaak positief geïnspireerde initiatieven volgen die we met ons anti-pest-TEAM zullen realiseren en waarvan we vanzelfsprekend de pers te gepaste tijde uitvoerig zullen over inlichten.

Op 21/12/03 diende ik – al co-auteur van het boek ‘De pest op school’ - een verzoekschrift in bij het Vlaams Parlement in verband met het organiseren van een hoorzitting TEGEN pesten, wantoestanden, machtsmisbruik en discriminatie op school en VOOR de oprichting van een neutrale, objectieve maar in hoofdzaak juridisch bevoegde ombudsdienst voor alle netten van het Vlaamse onderwijs en dit zowel voor gepeste leerlingen, voor ouders die niet ernstig genomen worden als ze hun bezorgdheid komen uiten, voor gepeste leerkrachten en andere personeelsleden in de Vlaamse scholen en zelfs voor gepeste directeurs en inspecteurs.

Op 06/01/04 ontving ik een schrijven van de Voorzitter van het Vlaams Parlement, de heer Norbert De Batselier, waaruit ik citeer: “Ik kan u meedelen dat uw verzoekschrift heden ontvankelijk werd verklaard.”

Op 12/01/04 ontving ik een schrijven van de heer Gilbert Vanleenhove, Voorzitter van de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid in het Vlaams Parlement. Uit dit schrijven citeer ik: “Brussel, 12 januari 2004, t.a.v. de heer Marc Van Roosbroeck, indiener van het verzoekschrift over ‘pesten op school en de oprichting van een neutrale ombudsdienst voor alle netten van het Vlaamse onderwijs’ en auteur van het boek ‘De pest op school’ … Op dinsdag 27 januari 2004, om 14 u 15, organiseert de commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid van het Vlaams Parlement een hoorzitting rond het thema ‘Pesten van en door leerkrachten/directies in het onderwijs’. Graag hadden we u als spreker op deze hoorzitting uitgenodigd.”

Na afloop van deze persconferentie zullen we met ons anti-pest-TEAM, deze hoorzitting gezamenlijk voorbereiden. Ik nodig alvast u allen uit om op 27/01/04 vanaf 14.15 in het Vlaams Parlement aanwezig te zijn op deze misschien wel historische hoorzitting.

Met ons anti-pest-TEAM willen wij dus in de eerste plaats de oprichting van een neutrale, objectieve maar in hoofdzaak juridisch bevoegde ombudsdienst voor alle netten van het Vlaamse onderwijs en dit zowel voor gepeste leerlingen, voor ouders die niet ernstig genomen worden als ze hun bezorgdheid komen uiten over pesterijen, machtsmisbruik, … voor gepeste leerkrachten en andere personeelsleden in de Vlaamse scholen en zelfs voor gepeste directeurs en inspecteurs.

We hebben reeds heel wat gebrainstormd en hebben reeds heel wat positieve voorstellen en ideeën die we aan onze Vlaamse Parlementsleden zullen kenbaar maken.

Als voorbeeld alvast een paar van onze ideeën of voorstellen:

1) Ten eerste vinden wij dat je met PRATEN en met communiceren heel wat problemen zou kunnen oplossen. De vakliteratuur spreekt zelfs dat 75 % van de problemen zouden kunnen opgelost worden als men meer zou praten én luisteren naar elkaar. Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat noch de minister van onderwijs, noch bepaalde directies (o.a. ‘De Wingerd’ Overpelt, ‘De Wilg’ Lint, …) openstaan voor een constructief en opbouwend gesprek. Over hoofddoeken wil de minister nu plots wél een gesprek, zelfs een rondetafelconferentie, organiseren. Wij – het anti-pest-TEAM - zouden hier dan ook maar al te graag aan willen deelnemen omdat de 22.222 ondertekenaars van onze petitie ook tegen elke vorm van discriminatie zijn. Ik citeer uit onze petitie: “TEGEN pesterijen, wantoestanden, machtsmisbruik en discriminatie in alle netten van het Vlaamse onderwijs”.

2) Eén van onze voorstellen is om een grote wedstrijd uit te schrijven waaraan alle Vlaamse scholen vriendelijk, maar uitdrukkelijk, verzocht worden om aan deel te nemen door minstens één maal per jaar een projectweek tegen pesten op school te organiseren voor de ganse school. Op die manier zouden dan alle leerlingen en studenten, d.w.z.van kleuterschool tot en met de hogeschool, enerzijds het verschil leren kennen tussen pesten en plagen, en duidelijk gemaakt kunnen worden hoe erg het is om gepest te worden en anderzijds te leren begrijpen dat het melden van pestgedrag niet klikken is. Deze projecten zouden dan kunnen worden binnengestuurd en vervolgens geëvalueerd worden per regio, per provincie of beter nog op het niveau van de Vlaamse gemeenschap. Al deze projecten zouden dan in een bestand terecht komen waar ze kunnen worden opgevraagd, zodanig dat de betere projecten ook op andere plaatsen zouden kunnen aangewend worden. Die wedstrijd zou zich jaarlijks herhalen, zodanig dat het taboe rond pesten verdwijnt en ook bespreekbaar wordt. De directie en de leerkrachten van de deelnemende scholen zouden tenslotte nog een intentieverklaring dienen te ondertekenen waarin staat dat ze alles in het werk zullen stellen om pest-gedrag in de kiem te smoren en met wortel en tak uit te roeien. Dit laatste vinden we hoe dan ook vanzelfsprekend, maar toch …

Iedere deelnemende school zou dan als waardering voor zijn/haar deelname een bordje ‘pest-vrije school 2004-2005’ ontvangen (cfr. ‘sportieve school’,‘digitale school’, ‘compost OK school’, …: Zie foto’s) en alle schoolagenda’s van de leerlingen uit de deelnemende scholen zouden versierd worden me een anti-pest stikker naar het voorbeeld van de ‘Klasse’ stikker. De laureaten van deze wedstrijd zouden dan een prijs van de Vlaamse gemeenschap krijgen. De ingestuurde projecten zouden vervolgens in een bestand terecht komen waar iedereen ze kan opvragen om te gebruiken in zijn/haar school. Dit om de leerkrachten geen bijkomende werkdruk op te leggen.

Gelukkig bestaan er in heel wat scholen reeds ongelooflijk knappe anti-pest-projecten. We hoeven maar even te denken aan de laureaten van de Koningin Paolaprijs o.a. Karel Scherpereel, Pax Christi Vlaanderen, Klasse, …

3) Jaarlijks op 2 april zouden we een grote anti-pest dag willen organiseren in alle scholen (cfr. Idee van minister Renaat Landuyt), die zou beginnen met twee minuten stilte: één minuut ter herdenking van leerlingen en leraars die overleden zijn a.g.v. zelfdoding n.a.v. pesterijen, a.g.v. verkeersongevallen op weg naar school e.a. (ouders van verongelukte kinderen), leerlingen en leerkrachten die overleden zijn a.g.v. gebrek aan veiligheid of voorzichtigheid op school (verdrinking, …), de tweede minuut stilte zou ons moeten doen stil staan bij het immense leed dat pesterijen de slachtoffers berokkenen en ons de kans te geven even in eigen boezem te kijken. Het vervolg van die jaarlijkse ‘anti-pestdag’ op school op 2 april (de dag na de grappendag) zou in de voormiddag een bijzondere pedagogische invulling en betekenis kunnen (moeten) meekrijgen – iedere school vult dit programma in volgens zijn eigen ideeën en gedachtegoed: in katholieke scholen zou er bijvoorbeeld een herdenkingsplechtigheid kunnen plaatsvinden, … ook kinderen die in ziekenhuizen of in instellingen verblijven zouden die dag als een feestdag moeten kunnen ervaren - en in de namiddag zou er tijd moeten gemaakt worden voor sport, cultuur, muziek, dans, toneel, …

4) Jaarlijks een grote teken-, opstel- en/of toneelwedstrijd organiseren met als thema ‘neen tegen pesten’ waarvan de laureaten bekend gemaakt worden op 2 april. Op die manier wordt pesten bespreekbaar en geraakt het uit de taboesfeer! 2 april zou een begrip moeten worden TEGEN pesten. Tegelijkertijd kan het fungeren als “Dag van de leerling”, “Dag van de leerkracht”, “Dag van het onderhoudspersoneel”, … kortom naar het voorbeeld van … een soort “moederdag”, “vaderdag”, “secretaressedag”, … maar voor ALLE Vlaamse scholen.

Deze wedstrijden zouden kunnen georganiseerd worden door ‘Ministerie van Onderwijs’, ‘Klasse’, ‘De Koning Boudewijnstichting’, ‘De Koningin Paolastichting’, ‘Pax Christi Vlaanderen’, … maar bij voorkeur ook door al deze organisaties samen.

5) We zullen ook een aantal voorstellen formuleren waarin we meer aandacht vragen voor lichaamsbeweging, verkeersopvoeding, aandacht voor andersvaliden, meer aandacht voor inclusief onderwijs, …

Wat betreft lichaamsbeweging en verkeersopvoeding zouden we ondermeer het voorstelletje willen formuleren dat op 2 april zoveel mogelijk leerlingen te voet of per fiets naar school zouden komen. U ziet het, soms zijn het kleine en zelfs heel goedkope ideeën en voorstellen die we formuleren.

6) In ons midden bevindt zich ook Anne Coppieters ’t Wallant, zij wil zich binnen ons anti-pest-TEAM ten volle bezig houden met: “… alle kinderen die het moeilijk hebben, die dyslexie, dyscalculie, dysfasie, autisme, … hebben”. We ijveren ervoor dat er heel wat meer aandacht zou besteed worden aan inclusief onderwijs en dat leerkrachten die zich – in hun vrije tijd – willen bijscholen i.v.m met de problematiek van dyslexie, dyscalculie, dysfasie, autisme, ADHD,… hiervoor dan ook extra zouden ver- en beloond worden. Vanzelfsprekend houdt dit ook in dat er degelijke opleidingen voor deze problematiek dienen georganiseerd te worden.

7) Maar al te graag willen we ook graag wat zien gebeuren aan de vaak te hoge schoolrekeningen en sommige vaak geld verspillende activiteiten. Hiervoor zijn we dan weer de vzw SOS Schulden op School van Roger D’Hondt en Peter Dauwe uit Aalst erg dankbaar voor de waardevolle tips en ideeën.

8) Tenslotte willen wij ook iets doen aan het vaak barbaarse machtsmisbruik van bepaalde directies. We zeggen er wel uitdrukkelijk bij dat er - gelukkig maar - ook heel wat bekwame, luisterbereide en héél goede directies bestaan (Zie ‘De pest op school’ pag. 119) maar … de verhalen over barbaars machtsmisbruik van bepaalde directies die ons bereiken hebben er ons toe aangezet om volgend voorstel te doen aan onze Vlaamse Parlementsleden.
Wij ijveren vanzelfsprekend voor een betere opleiding voor toekomstige directies – een echte vakopleiding op maat van echte managers cfr. DHOS - met meer aandacht voor human resources en managementtechnieken, luisterbereidheid en communicatietechnieken, … dit alles in het belang van een gezond schoolklimaat waar tijd gemaakt wordt om te luisteren en te praten met elkaar zowel met leerlingen, ouders, collega’s, …
Voor toekomstige directies zouden we een mandaat van max 5 schooljaren willen voorstellen. Aan het einde van dit mandaat zouden alle ouders en alle personeelsleden (leerkrachten, onderhoudspersoneel) anoniem een beoordeling moeten kunnen uitspreken over de directie, bijvoorbeeld d.m.v. een lijst met te kleuren bolletjes. Bij een gunstige evaluatie (min 75 %) kan die ambtstermijn vanzelfsprekend met vijf jaar verlengd worden.
Misschien zou er zelfs voor directies een aparte vakbond dienen te bestaan – zie kaderleden in de privé sector – want nu zijn gepeste en pester vaak lid van dezelfde vakbond met alle nadelige gevolgen van dien voor de ondergeschikten …

Tot hier enkele van onze – wat wij althans menen – positieve voorstellen en ideeën. Wij brainstormen verder aan ideeën en voorstellen die we op 27 januari 2004 en ook daarna nog zullen overmaken aan onze Vlaamse Parlementsleden, enkel en alleen in het belang van ons Vlaams onderwijs!
Ik dank jullie alvast voor jullie aanwezigheid en jullie belangstelling.

Tot slot meld ik jullie nog dat wij morgen donderdag om 13.30 uur onze petitie zullen overhandigen aan de heer Gilbert Vanleenhove, Voorzitter van de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid in het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27 te Brussel.
Ik stel u nu ter afsluiting van deze persconferentie nog voor aan enkele personen die u ongetwijfeld een schrijnende getuigenis kunnen bezorgen hetzij over pesterijen, machtsmisbruik, wantoestanden of discriminatie:

Hilde G, Anne C, Jan C, Lea S, Bob V S, André C, Freddy D, Diane K, Suzanne K, Firmin D, Josy C, …

------------------------------------------------------------------------