Welkom

Mieke Van Hecke wint pestprijs


De "Boterhammen met KAKtussen"-prijs is, voor de tweede keer, opnieuw uitgereikt.


Waar de meeste prijzen een initiatief willen belonen dat wezenlijk heeft bijgedragen voor het stoppen van pesterijen wordt deze prijs toegekend aan een persoon of een groepering die, volgens het Antipestteam, te weinig heeft bijgedragen om pesterijen te voorkomen. Deze prijs is jaarlijks en hij wordt op 1 september toegekend


Met dit initiatief wil het APT personen of instellingen, zoals scholen of bedrijven, aansporen tot het effectief beteugelen of doen verdwijnen van pestgedrag.


Vorig jaar won minister Smet de prijs.


Voor dit jaar waren er vier genomineerden:


- Minister Smet werd opnieuw genomineerd omdat er in het onderwijs nog niet veel is verbeterd sinds vorig jaar.


- Het GO!, omdat het voorkomen van pesterijen in het gemeenschapsonderwijs nog zeker niet optimaal te noemen is en te onduidelijk waar men terecht kan.


- Minister Turtelboom werd genomineerd omdat de wetgeving rond pesten te theoretisch is en in de praktijk te weinig concreet resultaten oplevert, slechts 1% van de pesters wordt via de rechtbank daadwerkelijk bestraft.


- Mieke Van Hecke, hoofd van het katholiek onderwijs werd de laatste genomineerde, omdat zij ook geen duidelijk plan heeft om pesten te voorkomen, weinig converseert met slachtoffers en omdat zij er op gebied van pesterijen een tunnelvisie op na houdt.


De laureaat werd dit jaar Mieke Van Hecke.Zij ontvangt dan ook de tweede "Boterhammen met KAKtussen"-prijs.


De jury was van mening dat zij te weinig inspanningen levert om pesterijen in het katholieke schoolnet te vermijden. Zij heeft het wel steeds over overleg, bemiddeling en oplossingen zoeken, maar in de praktijk komt daar niet veel van terecht. Zij kijkt liever de kat uit de boom in plaats van een actief beleid te voeren. Gepeste leerlingen en personeel weten onvoldoende waar ze terecht kunnen en de aanpak om het pesten te stoppen is ondermaats.


Daarbij staat ze niet onpartijdig tussen slachtoffer en dader.


De meeste directeurs in haar onderwijsnet hebben ook te weinig vaardigheden om problemen snel op te lossen, waardoor de pesterijen meestal escaleren.


De ervaringen van het APT leren dat ze te vaak de daders een hand boven het hoofd wil houden, vooral als er sprake is van "mobbing" door directeurs.


Vooral als de daders zelf directeur zijn komt haar "beroepsmisvorming", als vroegere advocate, en haar visie op "zingeving" als christelijk boegbeeld, duidelijk tot uiting.


Leugens en bedrog, door directeurs, worden met de mantel der liefde bedekt.


En dat terwijl het APT verscheidene bewijzen heeft dat in de Kamers gelogen en bedrogen wordt door de directeurs en de leden, van dit administratief rechtscollege, dat is samengesteld door de traditionele vakbonden en de inrichtende machten.


Leerkrachten krijgen in de Kamers geen eerlijk proces. Maar Mieke Van Hecke gaat elke dialoog daaromtrent uit de weg.


Dat zij de Kamers van Beroep van het onderwijs en Justitie vertrouwt is zielig en akelig.


Daarom krijgt Mieke Van Hecke dit jaar de "Boterhammen met KAKtussen"-prijs.


Het "ANTIPESTTEAM" ijvert al jaren voor de oprichting van een ombudsdienst voor het onderwijs, waar niet alleen leerlingen en ouders, maar ook gepeste en/of uitgerangeerde leerkrachten met hun problemen terecht kunnen. En waar daadwerkelijk oplossingen geboden worden. Waarom kunnen leerkrachten bijvoorbeeld niet terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst?


Voor de nominaties voor de prijs van 1 september 2014 kunnen tot 30 juni 2014 namen van personen, organisaties of instellingen, doorgestuurd worden die in aanmerking kunnen komen. Een korte motivatie wordt daarbij op prijs gesteld. Het APT dankt u voor uw reactie op deze oproep.


Voor een afbeelding van de prijs kunt u terecht op de website van het Antipestteam.


Voor alle informatie of reacties: www.antipestteam.be


 


 


Minister Smet wint nieuwe pestprijs


Er is een nieuwe prijs op gebied van pesterijen. De “Boterhammen met KAKtussen”-prijs.


Waar de meeste prijzen een initiatief willen belonen dat wezenlijk heeft bijgedragen voor het stoppen van pesterijen wordt deze prijs toegekend aan een persoon of een groepering die, volgens het Antipestteam, te weinig heeft bijgedragen om pesterijen te voorkomen.


Op 01 september 2012 wordt de “Boterhammen met KAKtussen!”-prijs toegekend door het Antipestteam. Deze prijs is jaarlijks en hij wordt elk jaar op 1 september toegekend. Dit jaar voor de eerste keer. Met dit initiatief wil het APT personen of instellingen aansporen tot het effectief voorkomen of doen verdwijnen van pestgedrag. Pesten is nefast voor alle betrokkenen en doet hen kansen missen op persoonlijke ontplooiing en goede sociale relaties. Het pestprobleem kreeg de laatste jaren gelukkig meer aandacht, maar nog steeds onvoldoende. Deze verhoogde aandacht is een eerste stap. Er dient aanhoudend preventief en curatief hulp verleend te worden aan de duizenden slachtoffers van pestgedrag.


Vooral in het onderwijs dienen pesterijen beter onder controle gehouden te worden. De voorbije jaren werden projecten opgezet in het onderwijs door directies, leerkrachten of ouders. Die projecten zijn al opgestart of zelfs in belangrijke mate uitgevoerd. Maar er gebeurt nog te weinig. Vooral door de overheid en de onderwijskoepels. Er zijn in het Vlaams Onderwijs in totoaal 1,5 miljoen leerlingen, leerkrachten en ander personeel. Dat leerlingen elkaar op school vaak vreselijk pesten, is geweten. Maar tussen leerkrachten onderling of met hun directies gaat het er soms net zo ongenadig aan toe. Maar de minister van onderwijs Smet en de onderwijskoepels vinden het niet nodig om in het onderwijs de gepaste initiatieven op te stellen om pestgedrag te voorkomen of problemen zo vlug mogelijk op te lossen. In het onderwijs zijn pesterijen dan ook dagelijkse kost. De oorzaak van pesterijen in het onderwijs ligt volgens verscheidene onderzoekers vooral bij de directie. De meeste directeurs zijn niet bekwaam om problemen vlug op te lossen. Dat de problemen dan escaleren en jaren blijven duren begrijpen ze niet. Pesterijen komen vooral onder leerlingen voor maar ook aan voorbeelden van gepeste leerkrachten heeft het Antipestteam geen gebrek.


Het “ANTIPESTTEAM” ijvert daarom voor de oprichting van een ombudsdienst, waar niet alleen leerlingen en ouders, maar ook gepeste en/of uitgerangeerde leerkrachten met hun problemen terecht kunnen en waar daadwerkelijk oplossingen geboden worden.


Waarom kunnen leerkrachten bijvoorbeeld niet terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst?


Voor 2012 gaat de prijs naar Minister van Onderwijs Pascal Smet.


En dat voor zijn niet-aflatende eigenzinnigheid om geen neutrale en onafhankelijke ombudsdienst voor het Vlaams Onderwijs op te richten. Wegens het ontbreken van een ombudsdienst worden pesterijen niet vlug opgelost en escaleren ze meestal. De prijs wordt, vanaf dit jaar, steeds op 01 september toegekend. Voor de nominaties van september 2013 kunnen tot 30 juni 2013 namen van personen, organisaties of instellingen doorgestuurd worden die in aanmerking kunnen komen voor nominatie. Een korte motivatie wordt daarbij op prijs gesteld.


Het APT dankt u voor uw reactie op deze oproep.


Voor een afbeelding van de prijs kunt u terecht op de website van het Antipestteam. Voor alle informatie of reacties : www.antipestteam.be
Samenwerking met Neutr-on


Om machtsmisbruik en pesterijen tegen te gaan zal het Antipestteam in de toekomst samenwerken met Neutr-On, de Neutrale Vakbond.Deze samenwerking situeert zich vooral op juridisch vlak.


Zie www.neutr-on.beActueel
Massage tegen pesten
Pesterijen bij de politie.
Kwaliteit Gemeenschapsonderwijs...?


Klik hier voor het artikelDe hoofddoelstelling van de actiegroep het ANTIPESTTEAM is, te ijveren voor een neutrale en onafhankelijke ombudsdienst met verregaande onderzoeksbevoegdheid voor alle Vlaamse onderwijsnetten en dit zowel voor leerlingen, studenten, ouders, leerkrachten en personeelsleden.


We verwijzen hieromtrent o.m. naar de tekst van Dirk Van Damme, huidig kabinetchef van de minister van onderwijs, Frank Vandenbroucke. Zoals u zal lezen is er van de goede intenties van de heer Van Damme nog niets gerealiseerd, en is het huidige RAGO-bestuur niet geneigd aan de wantoestanden een einde te maken.Hieronder vindt u het antwoord van de (toenmalige) voorzitter van de RAGO, de heer De Knop. [20 KB] Wordt u gepest of bent u slachtoffer van geweld?


Klik dan op formulier en vertel uw verhaal. Wij garanderen u volledige discretie, privacy en anonimiteit. Informatie - secretariaat


Voor reacties bel naar 014/428579 of beter nog, mail naar onderstaand e-mailadres


1x@skynet.be (secretariaat)